Poštovné zadarmo pri nákupe nad 60€
Zľava jeden plus jeden za polovicu na produkty CBD Generation
0 0,00
0 0,00

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z
kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa
výrobkov ponúkaných na internetových stránkach predávajúceho. Nákup z cbdgeneration.sk môžu
uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť
nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP). Zákazník dáva zaslaním
objednávky na tovar súhlas s týmito VOP.

Predávajúci:
A&J Company s.r.o.
Vysokoškolákov 33/B
010 08 Žilina
IČO: 53885139

Kupujúci:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s
predávajúcim.

Tovar:
Všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetovej stránky cbdgeneration.sk, alebo tovar
špeciálne objednaný na základe špecifikácie kupujúceho.

Žiadny z produktov umiestnených na webe www.cbdgeneration.sk a distribuovaných spoločnosťou A&J Company s.r.o. so sídlom Vysokoškolákov 33B, 010 08 ŽILINA, IČO: 53885139(ďalej len distribútor) nieje určený na vnútorné použitie alebo konzumáciu, žiaden s ponúkaných výrobkov nieje výživovým doplnkom a distribútor nikomu neodporúča, neprikazuje ani neradí tieto produkty vnútorne používať a konzumovať. Nie sú na to určené. CBD nieje výživový doplnok a v našom sortimente neponúkame žiadne potraviny, všetky produkty z našej ponuky slúžia len ako zberateľské predmety.

Všetky informácie o zdravotných tvrdeniach uvedené na webstránke predávajúceho sú len súborom informácií voľne prístupných z domácich a zahraničných informačných zdrojov a za žiadnych okolností nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení produktov prípadne ich nutričných a liečivých účinkoch. Pokiaľ kupujúci požaduje presné informácie podložené odbornými a vedeckými štúdiami je dôležité oboznámiť sa s nimi prostredníctvom všetkých dostupných odborných zdrojov. Možné pozitívne ale aj nežiadúce účinky potraviny musí kupujúci pred použitím vždy vopred konzultovať so svojím lekárom!

Rady, informácie a recepty, ktoré sú uvedené na webstránke predávajúceho nenahrádzajú rady lekára. Sú len osobným odporúčaním predávajúceho. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nesprávny výklad obsahu. Kupujúci má sám zodpovednosť za svoje zdravie.

Všetky informácie na webstránke predávajúceho majú informačný charakter a v žiadnom prípade neslúžia ako náhrada liečby predpísanej lekárom. Predávajúci odporúča preto všetky zdravotné problémy kupujúceho konzultovať s jeho ošetrujúcim lekárom, predovšetkým pokiaľ ide o tehotné a dojčiace ženy, malé deti, resp. ľudí trpiacich vážnymi ochoreniami.

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho. V
prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky
odlišne od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými
obchodnými podmienkami.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných
náležitostí:
kontaktné údaje kupujúceho – meno a priezvisko, názov, obchodná firma a sídlo, miesto podnikania
alebo bydlisko kupujúceho; IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH;
telefón a e-mail,
popis tovaru alebo služby ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky ,
cena tovaru,
požadované množstvo tovaru,
vybraný spôsob platby,
vybraný spôsob dodania tovaru a adresa pre dodanie tovaru. Prijatá elektronická objednávka sa
považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.
Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej overenie. Overením
objednávky predávajúci potvrdzuje telefonicky alebo iným spôsobom kupujúcemu druh, cenu a
množstvo tovaru, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi
zmluvným stranami za záväznú.

3. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru
prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke:
bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.
dobierkou

Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za
cenu platnú v čase objednania tovaru.
Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom “akcia” alebo “výpredaj”. Platnosť
zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej
cene.

4. Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (kuriérom alebo osobne).
Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v najkratšej možnej dobe, zvyčajne do 3 dní od vystavenia
objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter.
Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiadajú výroba objednaného tovaru
alebo iné okolnosti.
V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom
termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu
predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho
tovaru.
Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške v závislosti od
vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov.
Taktiež predávajúci neúčtuje dopravné pri osobnom odbere.
Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v
dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej
službe) na miesto určenia.

5. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába
alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s
kupujúcim na náhradnom plnení.
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom
dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude
mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

6. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným
potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté
podmienky dodania.
Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci – spotrebiteľ, ak sa jedná o tovar „na objednávku“, alebo bol tovar objednaný na
základe špeciálnej objednávky.
V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za
tovar zaplatil, v lehote 3 pracovných dní odo dňa odstúpenia. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena
za doručenie tovaru.

V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu
vzniknutú týmto jednaním v prípade, že v súvislosti so zaobstaraním tovaru došlo už k vynaloženiu
preukázateľných nákladov. Zmluvný storno poplatok je stanovený vo výške 15% z ceny, min. však 15,-
€.
V prípade neprevzatia tovaru, alebo vrátenia tovaru kupujúcim – spotrebiteľom, ak vrátenie tovaru
bolo odsúhlasené predávajúcim, bude z kúpnej sumy odpočítaný storno poplatok vo výške 15% z
ceny, min. však 15,- €. Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.
Najneskôr do 15 pracovných dní bude táto suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu na jeho
bankový účet.
Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade
vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo
zasielateľskou spoločnosťou.

7. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u
predávajúceho.
Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať
predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, ktorá obsahuje popis chyby. Pre uznanie
reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom
obale.
Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená,
predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 15,- € a
prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.
Reklamácia je vyriešená ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru
predávajúcim.
Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné
zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.
Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom,
mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom
do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

8. Alternatívne riešenie sporov (ARS)

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na info@cbdgeneration.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

9. Newsletter a e-maily od nás

Ak súhlasíte s akciovými ponukami, newsletter vám bude posielaný automaticky. Samozrejme sa z
neho môžete kedykoľvek odhlásiť. Na Vašu e-mailovú adresu vás budeme informovať aj o vybavovaní
Vašej objednávky. Všetkým zaregistrovaným zákazníkom môžeme nepravidelne (maximálne
niekoľkokrát ročne) posielať dôležité informácie, ktoré súvisia s prevádzkou nášho internetového
obchodu. Ak vás e-maily od nás obťažujú, napíšte nám, prosím, e-mail na info@cbdgeneration.sk.

10. Ochrana osobných údajov

Kupujúci uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode,
ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s
platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie
svojich služieb.
Používaním internetového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o
ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

11. Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem
týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach,
ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačný
poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

A&J Company s. r. o.

A&J Company s. r. o. © Všetky práva vyhradené - 2024

  0
  Košík
  Košík je prázdnySpäť do obchodu
   1 + 1 ZA POLOVICU
   Pri kúpe dvoch produktov dostanete druhý za polovicu
   Vzťahuje sa na produkty CBDgeneration